POLITICA DE RESERVES I CANCEL·LACIONS

Paga i senyal per part de les persones usuàries. Les persones titulars dels establiments d’allotjament poden exigir a les persones usuàries que efectuïn una reserva, un avançament del preu que s’entén a compte de l’import resultant dels serveis prestats.

En aquest sentit per a formalitzar la reserva al nostre establiment Can Vila, sol·licitem un pagament avançat minim del 25% del preu total de l’estada.

Cancel·lació de la reserva

  • L’establiment d’allotjament turístic està obligat a informar la persona usuària, abans de la formalització del contracte, sobre les clàusules de cancel·lació.
  • La cancel·lació efectuada per la persona usuària dins els 10 dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat de pacte en contrari:
  1. Reserva per 2 o menys dies, el 50% del preu total d’estada.
  2. Reserva per més de 2 dies i fins a 7 dies, el 35% del preu total d’estada.
  3. Reserva per més de 7 dies, el 25% del preu total d’estada.
  • Les anteriors penalitzacions no són d’aplicació quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.
  • La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels 10 dies anteriors a la data d’arribada, llevat pacte en contrari.

Rescabalament per renúncia de l’estada

La persona titular de l’establiment d’allotjament turístic està obligada a informar la persona o persones usuàries, abans de la realització del contracte, sobre la normativa aplicable en cas de renúncia de l’estada.Quan el client o clienta d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins la qual la tenia reservada, la persona titular de l’establiment pot demanar fins a l’equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar, llevat de pacte específic entre les parts.